જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
અમરેલી

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી બી. કે. મારૂ

Designation:જિ. શિ.અ. 
Phone :02792222936 
Mobile:9426221757 

શ્રી પી.કે.ત્રિવેદી

Designation:જિ. શિ.અ.ચાર્જ" 
Mobile:9978912109 

શ્રી પી.આર.વિરડીયા

Designation:મ.શિ.નિ. 
Phone :2792222936 
Mobile:9427412626 

શ્રી એ. વી. સુરૈયા

Designation:મ.શિ.નિ. 
Phone :02792222936 
Mobile:9429336691 

શ્રી ટી.એમ.મકવાણા

Designation:મ. શિ. ની. 
Phone :02792227501 
Mobile:02792222936 

શ્રી ઍ. વી. વ્યાસ

Designation:મ. શિ. ની. 
Mobile:9426999966 

શ્રી ઍસ. ડી. ભારમલ

Designation:મુ.કા. 
Mobile:9426852721 

શ્રી ડી. ઍમ. કાંડોરિયા

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9426821776 

શ્રી ડી. ડી. ચૌહાણ

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9925577730 

શ્રી કે. સી. ભટ્ટ

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9624840870 

શ્રી કે. કે. ખાલધા

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9427743895 

શ્રી ઍન. ઍ. સોલંકી

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9879621587 

શ્રી જે. ઍમ. ખોરિયા

Designation:સિ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9924975442 

શ્રી ઍચ. ઍ. ફકીર

Designation:સિ.કા. 
Phone :23216914 
Mobile:02792222936 

જે. જી. ગોહિલ

Designation:સિ.કા. 

શ્રી પી. બી. જોટગીયા

Designation:જુ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9925455322 

શ્રી ડી. ઍમ. વાળા

Designation:જુ.કા. 
Phone :02792222936 
Mobile:9825077518 

શ્રી ઍન. બી. ચાવડા

Designation:પટાવાળા 
Phone :02792222936 
Mobile:9574329041 

શ્રી ડી. ઍન . ચૌધરી

Designation:પટાવાળા 
Phone :02792222936 
Mobile:9429706298 

શ્રી આર. કે. વાજા

Designation:પટાવાળા 
Phone :02792222936 
Mobile:9687152297