જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
અમરેલી

સ્ટાફની માહિતી

� �. �. �

Designation:�. �.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9426221757 

� �.�.��

Designation:�. �.�.�" 
Mobile:9978912109 

� �.�.��

Designation:�.�.�. 
Phone :2792222936 
Mobile:9427412626 

� �. �. ��

Designation:�.�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9429336691 

� �.�.��

Designation:�. �. �. 
Phone :02792227501 
Mobile:02792222936 

� �. �. ��

Designation:�. �. �. 
Mobile:9426999966 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Mobile:9426852721 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9426821776 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9925577730 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9624840870 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9427743895 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9879621587 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9924975442 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :23216914 
Mobile:02792222936 

�. �. ��

Designation:�.�. 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9925455322 

� �. �. ��

Designation:�.�. 
Phone :02792222936 
Mobile:9825077518 

� �. �. ��

Designation:�� 
Phone :02792222936 
Mobile:9574329041 

� �. � . ��

Designation:�� 
Phone :02792222936 
Mobile:9429706298 

� �. �. ��

Designation:�� 
Phone :02792222936 
Mobile:9687152297