જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
અમરેલી
DEO Amreli | Schools1

અમરેલી જિલ્લામાં કુલ માધ્યમિક શાળાઓની સંખ્યા

ક્રમ તાલુકનું નામ રાજય સરકાર હસ્તકની શાળાઓ કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની શાળાઓ સમાજ કલ્યાણ ખાતા હસ્તકની શાળાઓ લોકલ બોડીઝ હસ્તકની શાળાઓ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ કુલ તાલુકો આદિજાતી અતિપછાત વિસ્તારમાં હોય તો અહીં જણાવવો
1 અમરેલી - - 03 - 29 15 47 -
2 બગસરા - - - 07 01 01 09 -
3 બાબરા 01 - - 03 08 06 18 -
4 ધારી - - - 02 09 04 15 -
5 જાફરાબાદ 02 - - 01 02 04 09 -
6 કુંકાવાવ - - - 03 15 05 23 -
7 ખાંભા - - - - 07 04 11 -
8 લાઠી - - - 01 08 12 21 -
9 લીલીયા - - - - 07 01 08 -
10 રાજુલા 03 - 01 01 06 08 19 -
11 સાવરકુંડલા - - - 02 19 06 27 -
  કુલ :- 06 - 04 20 111 66 207 -