જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
અમરેલી

પ્રવૃતિઓ

49 મો ગુજરાત ગૌરવ દિન - 2008

ગુજરાત ગૌરવ દિન

વિગતવાર

રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સમિતિનો અહેવાલ

અહેવાલ

વિગતવાર

26 જાન્યુઆરી 2008

પ્રજાસતાક દિન ઉજવણી

વિગતવાર

15 મી ઓગસ્ટ ઉજવણી

ઉજવણી

વિગતવાર

ઈકો ક્લબના અહેવાલ

ઈકો ક્લબ

વિગતવાર

એનીમીયા

એનીમીયા

વિગતવાર

ઍન. ઍસ. ઍસ. યોજના

ઍન. ઍસ. ઍસ.

વિગતવાર

રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક સર્વ શિક્ષા અભિયાન

સર્વ શિક્ષા અભિયાન

વિગતવાર

સાગર ખેડુ સર્વાગી વિકાસ યોજના

વિકાસ યોજના

વિગતવાર

વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ ધો. 8માં પ્રવેશ મેળવનાર કન્યાઓને

વિદ્યાલક્ષ્મી

વિગતવાર

અમરેલી જિલ્લાની “સ્કોપ” કાર્યક્રમની માહિતી

SCOPE

વિગતવાર